top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Na prístup do spoplatnených sekcií tréningového portálu sachovetreningy.sk bude z vašej strany spravidla potrebné použiť prístupové údaje. Týmito údajmi sú e-mailová adresa a heslo. Ak nepoužijete správne prístupové údaje, nemôžeme vám garantovať prístup k službe.

II. Informácie o funkčnosti a kompatibilite

1. Za splnenia podmienok stanovených v týchto VOP získate prostredníctvom nášho systému prístup do spoplatnených sekcií tréningového portálu sachovetreningy.sk vo forme predplatného. Rozsah a obsah spoplatnených sekcií internetového portálu sachovetreningy.sk sa v čase môže meniť, preto nie je súčasťou služby garancia, že počas trvania predplatného sa rozsah a obsah spoplatnených sekcií nezmení, resp. nebude sa odlišovať od rozsahu a obsahu aktuálneho v čase objednania predplatného.

2. Súčasťou služby môže byť možnosť zverejňovať na tréningovom portáli sachovetreningy.sk vlastné príspevky (v komentári pod lekciou). Prosíme, aby ste vzali na vedomie, že za zverejnenie akéhokoľvek obsahu z vašej strany nesiete plnú osobnú zodpovednosť. Je zakázané porušovať občianske práva iných ľudí, poškodzovať dobré meno iných ľudí alebo organizácií, alebo zasahovať do súkromia iných ľudí s výnimkou prípadov, keď tieto osoby alebo organizácie sami preukázateľne konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme.
 

Napriek skutočnosti, že možnosť zverejňovať na tréningovom portáli vlastné príspevky v komentároch je súčasťou predplatného, máme možnosť tento prístup vám odmietnuť a znemožniť najmä v prípade, ak porušíte vyššie uvedené zákazy. Zamedzením prístupu ku komentárom nezanikne bez ďalšieho vaše predplatné, ale zánikom predplatného zanikne aj možnosť komentovať. Z titulu zamedzenia prístupu ku komentárom z ustanovených dôvodov nevzniká predplatiteľovi voči nám žiaden protinárok.

I. Služba

Prosíme vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a s dokumentmi, na ktoré prípadne odkazujú (Cenník, Zásady ochrany osobných údajov), ešte pred nákupom predplatného. Týmito podmienkami budete viazaní počas celého jeho trvania. 
 

Predávajúci:

Aituto s.r.o.
Tolstého 5,
811 06 Bratislava
email: info@sachovetreningy.sk
tel.: +421 944 501 799
IČO: 54050944
DIČ: 2121555315

III. Cenník

IV. Platobné podmienky

1. Aktuálnu ponuku produktov s uvedením cien (predplatného) môžete nájsť na stránke sachovetreningy.sk/cennik/, alebo na stránke sachovetreningy.sk/predplatne/ dostupnej iba v členskej sekcii. Všetky ceny sú konečné a uvedené v eurách, alebo v českých korunách.
 

2. Niektoré z našich produktov môžu byť určené iba pre fyzické osoby, niektoré iba pre právnické osoby. Vyhradzujeme si právo ponuku produktov kedykoľvek zmeniť, to sa však nedotkne produktu, ktorý ste si u nás predplatili pred zmenou ponuky.
 

3. Vo všeobecnosti je cena produktov stanovená vo forme predplatného na určité obdobie. Súčasťou produktu môže byť akciová ponuka, ktorá sa bude spravidla vzťahovať iba na prvé predplatné obdobie.
 

4. Jedno predplatné je určené pre jedného používateľa produktu. Pokiaľ nie je v Cenníku uvedené inak, produkt je viazaný na max. 3 prehliadače. Ak sa produkt viaže na určitý počet prehliadačov, znamená to, že prístup je obmedzený na v rámci produktu stanovený počet webových prehliadačov, t. j. aplikačných softvérov umožňujúcich zobrazenie spoplatnených sekcií tréningového portálu sachovetreningy.sk (Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera, Safari a pod.), násobený počtom zariadení, cez ktoré k nim pristupujete. Napríklad, ak pristupujete k službe:
 

- prostredníctvom prehliadača Google Chrome cez jeden notebook a
- prostredníctvom prehliadača Google Chrome cez jeden smartfón a
- prostredníctvom prehliadača inštalovaného vo vašej smart TV,
 

využívate prístup k službe prostredníctvom spolu troch prehliadačov. Počet prehliadačov sa v aktuálnom čase určuje na základe permanentných cookies uložených v daných zariadeniach na tento účel. Po vymazaní permanentnej cookie zo zariadenia bude pri novom prihlásení zaznamenaná nová cookie a systém tak zaeviduje zvýšenie počtu prehliadačov, preto odporúčame nezmazať už uložené cookies, aby ste predišli prekročeniu povoleného počtu prehliadačov.
 

5. Cenu predplatného môžeme zmeniť z dôvodu podstatnejšej zmeny rozsahu, obsahu a nákladov na poskytovanie produktu a za podmienky, že vám zmenu ceny e-mailom oznámime aspoň 7 dní vopred. V prípade zmeny ceny môžete predplatné zrušiť zaslaním žiadosti o zrušenie z e-mailovej adresy, na ktorú je registrované predplatné, na adresu info@sachovetreningy.sk s nasledovnými údajmi:
(i) dátum objednania predplatného a jeho pôvodná dĺžka, 
(ii) číslo účtu, na ktorý vám vrátime nevyčerpané predplatné. Pokiaľ zrušenie nastane v dobe 24 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia, predplatné sa z technických dôvodov môže obnoviť, avšak následne vám vrátime aj takto inkasované nevyčerpané predplatné.
 

6. Ceny predplatného uhradené pri prvej platbe predplatného, vrátane mimoriadnych cien, platia, ak nie je v našej osobitnej ponuke výslovne uvedené inak, alebo ak nedošlo k inej zmene cien, z technických dôvodov:
 

1.       v prípade platobnej metódy Platobná karta najdlhšie po dobu platnosti platobnej karty, prostredníctvom ktorej ste uhradili cenu predplatného tzn., že v prípade expirácie platobnej karty obnova predplatného za pôvodnú cenu nie je možná a je nutné vytvoriť novú objednávku na nový typ predplatného; 
 

2.      mimoriadna (akciová) cena predplatného platí najdlhšie po dobu prvého predplatného obdobia, ak nie je v našej osobitnej ponuke uvedené inak; po uplynutí prvého predplatného obdobia (aj tzv. skúšobného alebo trial obdobia) sa účtuje cena podľa aktuálneho cenníka alebo ponuky viazanej na skúšobné obdobie. Predplatné, resp. platbu môžete zrušiť kedykoľvek počas trvania skúšobného obdobia najneskôr 48 hodín pred koncom skúšobného obdobia. Stačí ak vyplníte formulár pre vypnutie predplatného, ktorý nájdete v členskej sekcii v časti predplatné. Ak zadáte zrušenie až počas posledných 48 hodín pred koncom skúšobného obdobia, predplatné bude zrušené až ku koncu nasledujúceho predplatného obdobia a bude vám účtovaná cena predplatného;  podľa toho, čo uplynie skôr.

1. Predplatné môžete platiť platobnou kartou. S údajmi vašej platobnej karty spoločnosť GoPay nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti v sektore spracovania platobných kariet).
 

2. Pre niektoré produkty môže byť rozsah spôsobu platby rozšírený. O možných spôsoboch platby budete informovaní v platobnom procese.
 

3. Predplatné na prvé predplatné obdobie sa uhrádza pred začatím poskytovania služby. Predplatné sa za uhradené považuje vždy až pripísaním na náš účet.
 

4. Predplatné na každé ďalšie predplatné obdobie bude z vášho účtu automaticky odpisované (tzv. rekurencia). Osobitná autorizácia platby držiteľom platobnej karty nie je potrebná a číslo vašej platobnej karty neuchovávame. Predplatné bude odpisované v sume prislúchajúcej k objednanému produktu a predplatnému obdobiu a vždy ku koncu predchádzajúceho predplatného obdobia.

V. Dodacie podmienky

VI. Zodpovednosť za chyby a reklamácie

VII. Trvanie zmluvy

VIII. Právo odstúpiť od zmluvy

1. Služba vám bude sprístupnená bez zbytočného odkladu po úhrade predplatného, najneskôr však do 24 hodín od úhrady predplatného, ak ďalej nie je uvedené inak.

2. Do systému vás zaregistrujeme už po odoslaní vašej objednávky, predplatné bude aktivované po úhrade predplatného. Na vznik nároku na predplatné nie je rozhodujúce, či skutočne službu využívate, reálne využívanie je na vašom slobodnom rozhodnutí.
 

3. Ak ste spotrebiteľom, osobitne vás upozorňujeme, že v dôsledku akceptácie týchto všeobecných obchodných podmienok strácate momentom sprístupnenia služby právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie služby sa začalo s vaším výslovným súhlasom a boli ste riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ ide o službu nespočívajúcu v poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie takejto služby sa spravidla tiež začína pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Preto vás v zmysle príslušných právnych predpisov poučujeme o tom, že akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok strácate momentom sprístupnenia služby právo na odstúpenie od zmluvy za predpokladu, že došlo k úplnému poskytnutiu služby, poskytovanie služby sa začalo s vaším výslovným súhlasom a boli ste riadne poučení o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy.
 

4. V prípade, že je pri určitom produkte na aktiváciu predplatného na vašej strane potrebné vykonať ďalšie úkony (napr. vložiť aktivačný kód), budeme vás o tom osobitne informovať. V takom prípade bude služba sprístupnená až vykonaním takýchto dodatočných úkonov a ak ste spotrebiteľom, ste oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy o predplatnom do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia (v tomto prípade odoslania objednávky), ibaže by vám bola služba na základe dodatočných úkonov sprístupnená skôr ako 14 dní od uzatvorenia zmluvy, v takom prípade strácate právo na odstúpenie od zmluvy sprístupnením služby v zmysle predchádzajúceho odseku. Ak v zmysle predchádzajúcej vety platne od zmluvy odstúpite, vrátime vám už uhradené predplatné v zákonnej lehote.
 

5. Ak neboli splnené podmienky udelenia súhlasu spotrebiteľa s poučením o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, právo na odstúpenie od zmluvy ostáva spotrebiteľovi zachované a v prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote je spotrebiteľ povinný uhradiť iba pomernú časť predplatného za obdobie trvania predplatného do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 

6. Vyhradzujeme si právo dočasne pozastaviť váš prístup k službe bez toho, aby to bolo považované za porušenie našich povinností:
 

- v prípade, že si to vyžaduje bezpečnosť systému, údržba, revízia, oprava a pod., v prípade zásahu vyššej moci, a tiež v prípade vydania príslušného rozhodnutia správneho alebo iného orgánu,

- v prípade, že bol prekročený v rámci daného produktu povolený počet prehliadačov, pričom určovanie počtu prehliadačov je založené na počte permanentných cookies uložených v daných zariadeniach na tento účel.

7. Žiadame vás, aby ste svoje prístupové údaje k službe udržiavali v tajnosti a chránili ich, pretože ich sprístupnenie iným osobám môže spôsobiť prekročenie v rámci daného produktu povolený počet prehliadačov. Ak nám oznámite podozrenie zo zneužitia vašich prístupových údajov, poskytneme vám nové prístupové údaje a prístup k službe prostredníctvom pôvodných prístupových údajov definitívne zablokujeme.

1. Funkčnosť systému na prístup k službe vám garantujeme v rozsahu 97 % a za porušenie povinnosti zabezpečiť prístup k predplatenej službe sa považuje, ak dôjde k výpadku systému, v dôsledku ktorého ste k službe nemohli pristupovať dlhšie ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.
 

Nemôžeme niesť zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:

- Za nemožnosť prístupu k službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia, ktoré používate, resp. inými okolnosťami na vašej strane. 
- Za funkčnosť alebo prevádzkyschopnosť vášho zariadenia.
- Za škody spôsobené nevhodnosťou vášho zariadenia na určité použitie.
- Za škody spôsobené zneužitím vašich prístupových údajov.
- Za nesplnenie povinností spôsobené v dôsledku okolností zapríčinených vyššou mocou, t.j. ak nie sú závislé od našej vôle a nemôžeme ich ovplyvniť alebo im predísť pri rozumných očakávaniach.
 

2. Ak si želáte reklamovať chybu prístupu k predplatenej službe, podať sťažnosť alebo iný podnet, môžete tak urobiť prednostne na: info@sachovetreningy.sk, v prípade výskytu chyby v lehote 10 dní.
 

3. Aby sme mohli vašu reklamáciu vybaviť k vašej spokojnosti, je potrebné v nej uviesť:

- zrozumiteľný popis reklamovanej chyby,
- časový údaj o výskyte chyby.
 

Je tiež možné, že v záujme vyriešenia reklamácie bude potrebné doplniť technické údaje, pokiaľ ich sami neuvediete, ktoré od vás dodatočne vyžiadame.
 

4. Reklamáciu nám môžete doručiť e-mailom a odporúčame vám archivovať si e-mailovú správu, ktorá obsahuje vašu reklamáciu.
 

5. V prípade, že budeme môcť vašu reklamáciu uznať ako opodstatnenú, vybavíme ju v zákonnej lehote formou adekvátneho predĺženia prístupu k predplatenej službe, o čom vás budeme informovať.

1. Predplatné sa poskytuje na dobu neurčitú (predplatné sa automaticky obnovuje na každé ďalšie predplatné obdobie).
 

2. Minimálna dĺžka trvania predplatného je jedno predplatné obdobie, ak nie je ďalej uvedené inak. Ak ide o predplatné na dobu neurčitú, vždy ku koncu aktuálneho predplatného obdobia môžete predplatné jednoducho zrušiť najneskôr 48 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia. Stačí ak vyplníte formulár pre vypnutie predplatného, ktorý nájdete v členskej sekcii v časti predplatné. Ak zadáte zrušenie až počas posledných 48 hodín pred koncom aktuálneho predplatného obdobia, predplatné bude zrušené až ku koncu nasledujúceho predplatného obdobia.
 

3. Vyhradzujeme si právo predplatné vypovedať počas predplatného obdobia ku koncu bezprostredne nasledujúceho predplatného obdobia zaslaním oznámenia o výpovedi na vašu e-mailovú adresu.

4. V prípade, ak by došlo k prevodu našich práv k tréningovému portálu sachovetreningy.sk alebo jeho jednotlivým častiam na inú osobu, mohlo by súčasne dôjsť k prevodu našich práv a povinností zo zmluvy o predplatnom na nového nadobúdateľa aj bez potreby vášho osobitného súhlasu. V prípade, že ste spotrebiteľom vám garantujeme, že takým prevodom nedôjde k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia vašich prípadných pohľadávok.

1. Ak ste spotrebiteľom, venujte, prosím, pozornosť informáciám o práve na odstúpenie od zmluvy uvedeným v časti „Dodacie podmienky“ vyššie.

Formulár na odstúpenie od zmluvy určený pre spotrebiteľov nájdete tu:
 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 

(vyplňte a zašlite tento formulár e-mailom len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 

– Komu: Spoločnosť Aituto s.r.o. Tolstého 5 , 811 06, Bratislava - mestská časť Staré Mesto.
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.
 

2. V prípade, že nie ste spotrebiteľom, môžete predplatné ukončiť výlučne niektorým zo spôsobov uvedených v týchto podmienkach (pokiaľ nie uvedené, že sa príslušný spôsob ukončenia vzťahuje na spotrebiteľov).

IX. Komunikácia

X. Autorské práva a zmluvná pokuta za ich porušenie

XI.  Ochrana osobných údajov

XII. Záver

1. Na komunikáciu s našou spoločnosťou môžete využiť všetky kontakty uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Prosíme vás však, aby ste prednostne využívali možnosť komunikovať s nami prostredníctvom e-mailu. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať na adrese: info@sachovetreningy.sk.
 

2. Hromadné oznamy týkajúce sa služby budeme zverejňovať na internetovej stránke www.sachovetreningy.sk. Pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote vám takto oznámime napr. aj dočasné pozastavenie vášho prístupu k službe v súlade týmito podmienkami vrátane dôvodu a predpokladaného času pozastavenia. Individuálne vás budeme v prípade potreby kontaktovať primárne prostredníctvom e-mailu, SMS alebo telefonicky, napríklad v súvislosti s potrebou úhrady poplatku za nadchádzajúce predplatné obdobie.
 

3.  Prostredníctvom e-mailu alebo SMS/MMS vás s najväčšou pravdepodobnosťou budeme na právnom základe oprávneného záujmu informovať aj o aktuálnej ponuke našich služieb, produktov a pod.

Kontaktovať vás za uvedenými účelmi budeme iba počas trvania zmluvného vzťahu s našim tréningovým portálom, ktorý vznikol pri vašej registrácii do systému predplatného. Ak si neželáte dostávať informácie o ponuke našich služieb môžete toto kedykoľvek namietať a kontaktovať nás na našej adrese info@sachovetreningy.sk. Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov nájdete v informačnej povinnosti.

Všetky produkty, ktoré sú predmetom predplatného na stránke sachovetreningy.sk, sú výhradným duševným vlastníctvom autora v zmysle Autorského zákona, zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine autor má k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. § 19 a § 20 citovaného zákona.
 

Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autorov poskytuje diela autorov s ich súhlasom výhradne na osobné účely Predplatiteľov. Predplatiteľ je oprávnený používať poskytnuté produkty výhradne na vlastné osobné účely, t. j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný. Predplatiteľ nie je oprávnený produkty nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ani sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkty spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať.
 

Pre prípad porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci (ako aj samotný autor) oprávnený požadovať od Predplatiteľa zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny online produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli online produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Predplatiteľa.

1. Vaše osobné údaje chránime v zmysle platných právnych predpisov. Podrobné informácie o tom ako spracovávame a chránime vaše osobné údaje obsahuje dokument Zásady ochrany osobných údajov.
 

2. Predávajúci použije zverejnenie príbehu Predplatiteľa a úspechov ním dosiahnutých následkom použitia online produktov Predávajúceho, t.j. za účelom tzv. referencie na online produkty Predávajúceho výhradne na účely marketingu Predávajúceho a za účelom informovania verejnosti a len po predchádzajúcom súhlase Predplatiteľa.
 

Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia nebudú zverejnené s výnimkou tých údajov, ktoré sám Predplatiteľ uvedie vo svojom príbehu zaslanom Predávajúcemu.

1. Tieto podmienky v znení ich nasledujúcich zmien, spolu s dokumentmi, na ktoré priamo odkazujú a ktoré sa považujú za ich imanentnú súčasť, a tiež spolu s objednávkou predstavujú celú zmluvu medzi vami a predávajúcim ohľadom služby. Služba a podmienky jej poskytovania sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že nie ste občanom alebo nemáte sídlo či pobyt v Slovenskej republike.

2. Zmenu týchto podmienok zverejníme ako hromadný oznam minimálne 30 dní pred avizovaným dňom účinnosti zmeny. V prípade, ak nebudete súhlasiť s novým znením podmienok, počas tejto lehoty nám môžete doručiť žiadosť o ukončenie prístupu k predplatenej službe. Po uplynutí tejto lehoty strácajú účinnosť pôvodné podmienky a nadobúdajú účinnosť nové podmienky so zapracovanými zmenami.
 

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.05.2021

bottom of page